Projekt

Stowarzyszenie „OLKUSZ KREATYWNIE” + PPHU „KORAL” Sp. Z O. O.

 

Tytuł projektu: Kompleksowy projekt aktywizacji społeczno – zawodowej: To Twój czas !

Okres realizacji: od 01.01.2020 r. do 30.09.2021 r.
Obszar realizacji: powiat zawierciański, m. Bytom, m. Sosnowiec

Dla kogo?

Osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujące w/w obszar realizacji projektu. Do udziału zapraszamy zarówno kobiety jak   i mężczyzn.

Krótki opis projektu:

W projekcie weźmie udział 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch turach: I tura od 01.01.2020 r. do 31.10.2020r., druga tura od 01.11.2020r. do  30.09.2021r.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (kontrakt socjalny),
• Wsparcie psychologiczne,
• Usługi doradcy zawodowego oraz trenera zatrudnienia wspieranego,
• Warsztaty z zakresu socjoterapii,
Spotkania z doradcą klienta,
• Pośrednictwo pracy,
• Szkolenia zawodowe,
• Płatny staż zawodowy ( średnio 3 miesiące, dla 40 UP ).

Cele projektu:

Aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób pełnoletnich, zam. teren powiatu zawierciańskiego oraz miasto Sosnowiec i Bytom, bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zagrożonych ubóstwem ich rodzin, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, osób niepełnosprawnych.

Realizacja celu będzie możliwa poprzez:

– badania motywacji UP oraz określenie jego indywidualnych potrzeb i potencjału,

– wsparcia psychologicznego, zarówno grupowego jak i indywidualnego,
– spotkania z coachem, aby wspierać oraz motywować do zmiany sposobu życia,

– pomoc pośrednika pracy w znalezieniu upragnionej pracy,
– szkolenia i staże zawodowe, które podniosą kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie na

rynku pracy,

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,

– zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,

– środki na leczenie dentystyczne UP.

Finansowanie:

 

Całkowita wartość projektu: 1317 828, 48 PLN z czego:
• Wkład Funduszy Europejskich: 1120 154,20 PLN
• Wkład własny firmy Stowarzyszenie ”Olkusz Kreatywnie” : 65 891,43 PLN
• Wkład budżetu państwa: 131 782,85 PLN

Biuro projektu:

 

Stowarzyszenie „Olkusz Kreatywnie” – ul. Parkowa 5, 42-400 Zawiercie dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00

Zapraszamy do składania oferty dotyczącej najmu biura w projekcie „Kompleksowy projekt aktywizacji społeczno-zawodowej:
To Twój Czas!
” nr 1/2020/BIURA/KORAL

 

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie zasady konkurencyjności prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1235206#

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wynajem biura w projekcie pt. „Kompleksowy projekt
aktywizacji społeczno- zawodowej: To Twój Czas!” nr 1/2020/BIURA/KORAL.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania nr 1/2020/BIURA/KORAL – dot. wynajmu
jednego biura dla Doradcy Klienta i Trenera Zatrudnienia Wspieranego na spotkania z Uczestnikami
Projektu pt. . „Kompleksowy projekt aktywizacji społeczno- zawodowej: To Twój Czas!”
prowadzonego w trybie ZASADY KONKURENCYJNOŚCI zgodnie z kryterium oceny ofert do realizacji
zamówienia została wybrana oferta firmy- Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MISZTEX” Michał
Sztykiel, ul. Parkowa 5, 42-400 Zawiercie.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERTY NA
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA :
KURS Z ZAKRESU KOMPETENCJI CYFROWYCH
WG STANDARDÓW ECCC DIG COMP
NR 1/2021/SZKOLENIE ECCC/KPASZ

 

 

 Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia do projektu :
,, Kompleksowy projekt aktywizacji społeczno- zawodowej : To Twój czas ! ”
Zapytanie ofertowe nr 1/2021/Szkolenie ECCC/KPASZ realizowane w trybie Rozeznania
Rynku, prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Treść zapytania  – w załączniku poniżej.